Vodič za izvlačenje dobitnika nagradne igre

Pošteno i nepristrano izvlačenje dobitnika važna je komponenta svake nagradne igre. Proces mora biti transparentan i proveden slučajnim odabirom. Evo detaljnog vodiča za uspješno izvlačenje.

Pravilima nagradne igre mora se osigurati ravnopravnost svih sudionika i jednaka mogućnost za dobitak nakon ispunjenja uvjeta propisanih pravilima priređivača nagradne igre.

Pravilnik o priređivanju nagradnih igara (NN 8/2010)

Priređivač je odgovoran da se pravila primjenjuju i provode. Prilikom izvlačenja dobitnika moramo se pobrinuti da se poštuju sve odredbe iz pravila – od prava na sudjelovanje do provjere valjanosti izvučenih prijava.

Provedba izvlačenja dobitnika ima četiri elementa:

#1 Pravo sudjelovanja

Provjera kriterija za ulaz u izvlačenje. Na primjer: je li prijava poslana u roku, jesu li upisani obavezni podaci, provjera iznosa ili artikala na računu (ako je moguće napraviti prije izvlačenja), provjera broja prijava po osobi (ako postoji ograničenje)

#2 Slučajni odabir

Slučajni odabir znači da svaka kvalificirana prijava, odnosno svaki ulaz u izvlačenje, ima jednaku šansu za osvajanje nagrade. Na primjer, za računalno izvlačenje slučajnim odabirom u kojem imamo 10.000 prijava, jednaka je šansa da bude izvučena prijava s rednim brojem 4.972, brojem 1 ili brojem 10.000.

#3 Verifikacija

Izvučenu prijavu i sudionika potrebno je verificirati.

#3a Verifikacija izvučene prijave – Za izvučenu prijavu radi se uvid u račun kako bi se provjerio iznos, kupljeni artikli i eventualni drugi kriteriji iz pravila. Za klijente dodatno radimo provjeru za eventualne prevare ili manipulacije s prijavljenim računima ili kodovima. Ako utvrdimo da postoji osnovana sumnja u bilo kakve nepravilnosti, radimo dodatnu provjeru s prodajnim mjestom ili proizvođačem.

#3b Verifikacija izvučenog sudionika – Često su zaposlenici (ili dio zaposlenika) i njihove obitelji izuzete iz sudjelovanja u nagradnoj igri. Priređivač se može dodatno zaštititi tako da uvjet za preuzimanje nagrade bude izjava dobitnika, pod materijalnom i kaznenom odgovornošću, da nije zaposlenik ili član uže obitelji zaposlenika.

#4 Dokumentiranje procesa izvlačenja

U svrhu transparentnosti izvlačenja, proces je potrebno dokumentirati. Standardno se sastavlja zapisnik o izvlačenju koji potpisuju članovi komisije, a prema potrebi se može napraviti i snimanje video zapisa.

Sve radnje moraju biti provedene pravovremeno, u skladu s rokovima navedenim u pravilima nagradne igre.

Priprema baze prijava za izvlačenje dobitnika

Prije izvlačenja potrebno je pripremiti bazu prijava. Moramo ukloniti neispravne, nepotpune i netočne podatke.

Evo primjera:

 • neispravne prijave: zakašnjele prijave, općenito prijave primljene izvan trajanja nagradne igre
 • nepotpune prijave: prijave bez obaveznih podataka, na primjer upisan broj računa bez ikakvih kontaktnih podataka
 • netočne prijave: prijave u kojima su podaci očigledno netočni, na primjer broj računa “1111111-1111111”, testne prijave

Važno je sve radnje napraviti odgovorno i stručno. Ako postoji i najmanja mogućnost da je prijava valjana, treba ju ostaviti u izvlačenju i napraviti dodatnu provjeri prilikom verifikacije dobitnika.

Pogledajmo 10 različitih načina za upis istog broja računa:

12345/0123/1
12345/O123/1
12345-0123-1
12345/0123-1
12345-0123/1
12345_0123_1
12345\0123\1
12345 /0123 /1
12345=0123=1
12345//0123//1

Ovo je samo jednostavan primjer. U stvarnosti se isti broj računa može prikazati kroz puno veći broj varijacija.

Dodatni izazov imamo u nacionalnim nagradnim igrama koje se održavaju na svim prodajnim mjestima, pa imamo različite formate računa.

Jedan (isti) broj računa trebao bi samo jednom ući u izvlačenje dobitnika, osim ako nije pravilima određeno drugačije. Zato moramo ukloniti višestruke kopije istog podatka. Ova tehnika se u računarstvu zove deduplikacija.

Kako provesti deduplikaciju brojeva računa?

Kako bismo uklonili “duple” račune na ispravan način, potrebno je prijavljene brojeve računa svesti na uniformni format.

Za gornji primjer to znači da ćemo napraviti sljedeće:

 • Sve interpunkcijske znakove zamijeniti razmacima
 • Ukloniti suvišne razmake (uzastopne, prefikse, sufikse)
 • Ispraviti pogrešan unos 0 i O
 • Ukloniti duple račune pazeći na datum prijave (prva prijava mora ostati u bazi)

Kada za primanje prijava klijenti koriste naš online obrazac, ovaj proces je u potpunosti ili većim dijelom automatiziran. Ako se za prijavu na nagradnu igru koriste različiti prijavni kanali, deduplikacija se mora provesti na centralnoj bazi svih prijava.

Ovaj proces je važan ne samo zbog izvlačenja dobitnika, već i zbog točnog izvještaja o rezultatima nagradne igre.

U nekim nagradnim igrama sudionici mogu ostvariti dodatni ulaz u izvlačenje, na primjer ako su kupili neki od odabranih artikala, koristili određeni način plaćanja ili loyalty karticu i slično. Ovaj kriterij mora se pedantno i odgovorno primijeniti na bazu prijava kako bi svi sudionici ostvarili odgovarajući broj ulaza u izvlačenje.

Izvlačenje dobitnika slučajnim odabirom

Nakon što je spremna baza prijava, možemo pristupiti izvlačenju.

S obzirom na to da se izvlačenje provodi slučajnim odabirom, potreban je generator slučajnih brojeva (RNG). Ako priređivač sam provodi izvlačenje, može koristiti online servis random.org.

Svaka prijava u bazi (to može biti i Excel tablica) ima redni broj. U generator slučajnih brojeva upisuje se raspon od 1 do ukupnog broja prijava, generira se slučajni broj i dohvaća prijava s tim rednim brojem.

Aplikacija za izvlačenje dobitnika

U svrhu izvlačenja dobitnika za svoje smo klijente razvili aplikaciju koju zovemo “Izvlačilica”. Aplikacija se bazira na sljedećim načelima:

Transparentnost – Klijent može testirati generator slučajnih brojeva te ima uvid u radnje poduzete u pripremi baze za izvlačenje.

Nepristranost – Level kao treća strana nepristrano nadzire izvlačenje.

Sigurnost – Pristup izvlačenju moguć je samo uz lozinku. Tehnički je onemogućen pristup bazi prijava u svrhu izmjene, upisa ili brisanja prijava (dozvoljen je samo pregled).

Proces izvlačenja izgleda ovako:

 • Pristup izvlačenju moguć je samo uz korisničko ime i lozinku.
 • Aplikacija je povezana s računalnom bazom podataka s prijavama.
 • Aplikacija u dnevnik (log) izvlačenja automatski zapisuje: datum i vrijeme prijave na izvlačenje, datum i vrijeme svakog izvlačenja svakog pojedinog dobitnika, sve podatke za izvučenu prijavu.
 • Zapise u dnevniku izvlačenja nije moguće mijenjati ili brisati.
 • Moguće je testirati generator slučajnih brojeva kako bismo utvrdili da se pojavljuju različiti slučajni brojevi.
 • Operator pokreće izvlačenje dobitnika klikom na “Pokreni”.
 • Klikom na “Izvuci” – ili klikom na veliki gumb (“gljivu”) – generira se slučajni broj i dohvaća se prijava s tim rednim brojem.

Veliki gumb za izvlačenje u kombinaciji s Izvlačilicom reprezentativan je način izvlačenja i može se jednostavno prikazivati na velikom TV-u ili projektoru.

Veliki gumb (gljiva) za izvlačenje dobitnika nagradne igre

Nadgledanje izvlačenja – komisija i javni bilježnik

Koliko članova mora biti u komisiji koja nadgleda izvlačenje? Je li potreban javni bilježnik?

Priređivač u svojim pravilima mora predvidjeti najmanje tročlanu komisiju koja će nadgledati ispravnost izvlačenja dobitnika nagrada. Javnom izvlačenju nagrada s pojedinačnom vrijednošću nagrade većom od 6.636,14 EUR obvezno mora prisustvovati javni bilježnik.

Pravilnik o priređivanju nagradnih igara (NN 8/2010)

U komisiji moraju biti najmanje tri osobe koje će potpisom potvrditi točnost činjenica navedenih u zapisniku.

Javni bilježnik mora biti prisutan ako se izvlači pojedinačna nagrada s vrijednosti većom od 6.636,14 EUR. Ova odredba se odnosi na vrijednost pojedinačne nagrade, a ne na ukupnu vrijednost nagradnog fonda. Na primjer:

 • Nagradni fond: 10 x 1.000 EUR (10 dobitnika) – nije potreban javni bilježnik
 • Nagradni fond: 1 x 10.000 EUR (1 dobitnik) – potreban je javni bilježnik

Ukratko, za svako izvlačenje vrjednije nagrade poput automobila, potrošačkih kartica s većim iznosima i slično, javni bilježnik mora biti prisutan radi utvrđivanja činjenica.

Priređivači mogu javnog bilježnika pozvati i za “manja” izvlačenja, na kojima to nije obavezno.

Zapisnik o izvlačenju dobitnika nagradne igre

Zapisnik o izvlačenju mora sadržavati:

 • Mjesto i vrijeme izvlačenja,
 • Klasu i urudžbeni broj, datum odobrenja nagradne igre,
 • Datum i naziv elektroničkog ili drugog javnog medija u kojem su pravila nagradne igre objavljena,
 • Imena i prezimena i adrese članova komisije,
 • Način izvlačenja dobitnika,
 • Ime i prezime i adresu dobitnika,
 • Naziv i vrijednost nagrade pojedinog dobitnika.

Obveze priređivača nakon provedenog izvlačenja su:

 • Obavijestiti dobitnike u pisanom obliku o dobivenoj nagradi u roku 8 dana od dana izvlačenja dobitnika nagrada.
 • Osigurati preuzimanje ili slanje nagrade dobitniku u roku od 30 dana od dana primitka pisane obavijesti o dobivenoj nagradi.
 • Ako dobitnik u navedenom roku ne preuzme nagradu, potrebno ga je ponovno obavijestiti u roku od 8 dana (od isteka roka iz prethodne točke) i odrediti dodatni rok za preuzimanje nagrade koji ne može biti kraći od 8 niti duži od 15 dana od primitka nove obavijesti.
 • U roku od 8 dana nakon isteka roka za podizanje nagrada dostaviti Ministarstvu financija podatke o dobitnicima nagrada vrjednijih od 663,61 EUR, naziv i vrijednost nagrade, te dokaz o preuzimanju nagrade.

Izvlačenje dobitnika za kuponske nagradne igre

Nagradne igre u kojima se prijave primaju poštom i ispunjavanjem kupona sve su rjeđe i priređivači kod takvih igara većinom sami provode izvlačenje.

Klasična izvlačenja – ručnim nasumičnim odabirom – imaju posebne izazove.

Na početku članka smo utvrdili da je obveza priređivača osigurati ravnopravnu mogućnost osvajanja nagrada.

Ako se prijave primaju poštom, neki će sudionici namjerno koristiti kuverte vlastite izrade, kuverte sa zračnim jastučićima, kuverte velikog formata ili će kuvertu dodatno “podebljati” umetanjem kartona.

Ova praksa predstavlja izazov za ravnopravnost prijava u izvlačenju. Preporuka priređivačima je da u slučaju ovakvog mehanizma nagradne igre u pravilima odrede format i boju kuverte ili osiguraju “službene” kuverte za nagradnu igru (na primjer, kao umetak u novinama ili za preuzimanje na prodajnom mjestu).

Kod kuponskih nagradnih igara (kada su svi kuponi istog formata) jednostavnije je provesti izvlačenje. Tu je pak ključno osigurati nadzor i praćenje svih kutija s kuponima do centralnog mjesta na kojem se provodi izvlačenje. Sve kupone treba temeljito izmiješati tako da redoslijed pristizanja kupona ne utječe na rezultat izvlačenja.

Ukratko, potrebno je primijeniti ista načela transparentnosti kao i kod elektroničkog izvlačenja: omogućiti pravo sudjelovanja svim kvalificiranim prijavama, izvući dobitnike slučajnim odabirom i napraviti verifikaciju izvučenog kupona.

Zaključak

Izvlačenje dobitnika nagradne igre je trenutak u kojem smo slučajnim odabirom dohvatili neku prijavu. Međutim, proces izvlačenja počinje puno ranije, jer je potrebno savjesno i temeljito izvršiti pripremne radnje kako bi sve bilo transparentno i u skladu s pravilima.

Svaki sudionik u nagradnoj igri nada se dobitku, a obveza priređivača je na pošten i transparentan način izvući dobitnike nagrada.

Provedbu izvlačenja možemo učiniti jednostavnijom tako da kod odabira mehanizma nagradne igre u pravila stavimo one odredbe koje ćemo zaista moći odgovorno provesti.

Nakon završenog izvlačenja slijedi najljepši trenutak za dobitnike – obavijest o osvojenoj nagradi.